Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri San Ve Tic. A.Ş.(“Şirket”) olarak,işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; 2824 Sokak No:26 1.Sanayi Sitesi Konak/İzmiradresinde mukim, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 49397sicil numarası ile kayıtlıBilginoğlu Endüstri Malzemeleri San Ve Tic. A.Ş.’dir.  

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad-soyad bilgisi, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi bilgisi, iletişim bilgileri, ödeme yöntemi bilgisi, fatura bilgileri, müşteri işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileri, üyelik bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri  kategorilerindeki kişisel verileriniz,işlem bilgilerinin doğrulanması, siparişinizin alınması, takibi ve yerine getirilmesi, iletişim talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, siparişe ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi,müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,  internet sitemizin kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi,  iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi,  yürürlükteki tüketicinin korunması mevzuatı, elektronik ticaret mevzuatı, ticari elektronik ileti mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması veya bu kurumlara bildirim yapmamız gerektiği takdirde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması, açık rızanızın bulunması halinde tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya vb. içerikli e-posta gönderilmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla anket ve benzeri beğeni/talep/şikayet tespit yöntemleri kullanılarak iletişim kurulması amaçları ile işlenmektedir.

İnternet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, sitemizin ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, sitemizdeki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sitemizi kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, sitemizdeki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, sitemizin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.   

   

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in iş ortaklarına, hizmet aldığı 3.taraf hizmet sağlayıcılara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

İnternet sitesi, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya posta gibi fiziki yollardan elde edilen kişisel verileriniz; (elektronik ticarette hizmet sağlayıcı olarak öngörülen hukuki yükümlülüklerimiz gibi) kanunlarda açıkça öngörülmesi, internet sitesi üzerinden sağladığınız açık rızanız ve gerekli olması halinde Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 2824 Sokak No:26 1.Sanayi Sitesi Konak/İzmiradresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@bilginoglu-endustri.com.tr e-posta adresi üzerinden veya bilginogluas@hs01.kep.trKEP adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri San Ve Tic. A.Ş.